Nowe przepisy prawne w III kwartale 2015 roku

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych dostosowane były do prowadzonej w okresie lat 60-tych polityki rolnej. Powoduje to, że na ponad 5100 istniejących wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha, około 3500 wspólnot ma nieuregulowany stan prawny z uwagi na brak wydania stosownych decyzji administracyjnych.

Po nowelizacji możliwe będzie wydanie decyzji administracyjnych ustalających, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe, bądź mienie gromadzkie oraz ustalających osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty. Możliwe będzie także ustalenie wielkości przysługujących im udziałów w gruntach wspólnotowych. Ustalenie to będzie mogło nastąpić według aktualnego faktycznego korzystania ze wspólnoty, a nie jak dotychczas według stanu z 1963 r., co jest praktycznie niemożliwe.

Proponuje się ponadto wprowadzenie możliwości przekształcenia wspólnot gruntowych stanowiących szczególnego rodzaju współwłasność, bądź też przedmiot współużytkowania, we współwłasność w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego, co umożliwi zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. Przekształcenie wspólnoty gruntowej następowałoby na podstawie uchwały samych uprawnionych.

Poza tym nowela zmienia przepisy regulujące ustrój spółek powołanych do zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz wprowadzenie sądowej kontroli działalności organów spółek.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 169/2015, poz. 1276).

USTAWA z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28/1963, poz. 169, z późn. zm.).


Dalsza część artykułu jest dostępna JEDNORAZOWO po uiszczeniu drobnej opłaty w wysokości 6 PLN.

Po dokonanej płatności proszę wrócić na naszą stronę wybierając odpowiedni odnośnik/link na stronie potwierdzającej zakończenie płatności w systemie PayPal

Dostęp do artykułów jest bezpłatny dla członków naszego Stowarzyszenia - po prostu się zaloguj i przeglądaj artykuły
Reorganizacja pracy sądów, komorników i notariuszy za pomocą systemu teleinformatycznego.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowa ustawa ma na celu zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu a także usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe za pomocą elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego.

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie mogło być uruchomione jedynie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz w przypadku wniosków o złożenie księgi wieczystej w systemie teleinformatycznym.

Notariusze, komornicy oraz naczelnicy urzędów skarbowych jako organy egzekucyjne będą mieli obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zmiany w ustawie dotyczą również postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. ustawa przyznaje zdolność sądową i procesową wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ustawa poszerza także  katalog osób, które mogą być pełnomocnikami procesowymi pracodawcy niebędącego osobą prawna lub przedsiębiorcą albo organu rentowego, o pracownika takiego podmiotu. Pełnomocnikiem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie mógł być jego członek.

Pozostałe zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  mają na celu zharmonizować te przepisy z regulacjami innych ustaw.

Ponadto niniejsza ustawa zawiera również zmiany do precyzujące zakres uprawnień referendarzy sądowych w postępowaniu rejestrowym.

 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33/2015, poz. 218).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 220/2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 117/2013, poz. 707, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22/2014, poz. 164, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 121/2004, poz. 1267, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127/2011, poz. 721, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 231/2011, poz. 1376, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42/2003, poz. 363).