Nowe przepisy prawne w II kwartale 2015 roku

Deregulacja zawodu urbanisty zgodna z Konstytucją

 

Od 2 kwietnia 2015 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał konstytucyjność otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zgodności:

  • art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 – 30 ustawy z 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 konstytucji;
  • art. 5 pkt 4 oraz art. 29 ust. 1 powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 konstytucji;
  • art. 29 ust. 8 powyższej ustawy z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 konstytucji;
  • art. 5 pkt 4, art. 29 ust. 1, a także art. 17 oraz art. 20 powyższej ustawy z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Na podstawie zaskarżonych przepisów doszło do zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Przynależność urbanistów do samorządu przestała być obowiązkowa. Zaskarżone przepisy dopuszczają do wykonywania czynności urbanistycznych osoby legitymujące się wykształceniem z zakresu urbanistyki, bez wymagania legitymowania się praktyką zawodową.

Grupa posłów zarzuciła tym regulacjom, że ustawodawca znacznie zmienił status prawny zawodu urbanisty i naruszył art. 2 konstytucji, gdyż zlikwidował samorząd zawodowy urbanistów oraz dopuścił do wykonywania tego zawodu szeroki krąg osób. Ponadto, w przekonaniu wnioskodawcy, urbaniści korzystali z indywidualnego prawa do wykonywania zawodu oraz kolektywnego prawa do posiadania samorządu zawodowego. Odebranie tych praw przez ustawodawcę należy uznać za naruszenie zasady ochrony praw nabytych.


Dalsza część artykułu jest dostępna JEDNORAZOWO po uiszczeniu drobnej opłaty w wysokości 6 PLN.

Po dokonanej płatności proszę wrócić na naszą stronę wybierając odpowiedni odnośnik/link na stronie potwierdzającej zakończenie płatności w systemie PayPal

Dostęp do artykułów jest bezpłatny dla członków naszego Stowarzyszenia - po prostu się zaloguj i przeglądaj artykuły
Nowe definicje ustawy:

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.