Nowe przepisy prawne w I kwartale 2016 roku

geralt / Pixabay

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP

Dostosowanie ustawy o efektywności energetycznej do wymagań unijnych.

Od 31 grudnia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej.

Nowelizowana ustawa w obecnym kształcie miała obowiązywać do 31 grudnia 2016 r. Okres ten był niewystarczający, by zapewnić pełne wdrożenie do polskiego systemu prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywa miała zostać wdrożona do polskiego prawa do dnia 5 czerwca 2014 r. Ustawa przesuwa więc termin obowiązywania ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. z daty 31 grudnia 2016 r.

Celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016 r., w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 256/2015, poz. 2359).

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 250/2015, poz. 2167, z późn. zm.).

Dostosowanie zasad zagospodarowania wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Przyczyną opracowania projektu jest konieczność ostatecznego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych oraz dostosowanie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych. Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych dostosowane były do prowadzonej w okresie lat 60-tych polityki rolnej. Powoduje to, że na ponad 5100 istniejących wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni ok. 107 tys. ha, około 3500 wspólnot ma nieuregulowany stan prawny z uwagi na brak wydania stosownych decyzji administracyjnych.

Po nowelizacji możliwe będzie wydanie decyzji administracyjnych ustalających, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe, bądź mienie gromadzkie oraz ustalających osoby uprawnione do korzystania ze wspólnoty. Możliwe będzie także ustalenie wielkości przysługujących im udziałów w gruntach wspólnotowych. Ustalenie to będzie mogło nastąpić według aktualnego faktycznego korzystania ze wspólnoty, a nie jak dotychczas według stanu z 1963 r., co jest praktycznie niemożliwe.

Proponuje się ponadto wprowadzenie możliwości przekształcenia wspólnot gruntowych stanowiących szczególnego rodzaju współwłasność, bądź też przedmiot współużytkowania, we współwłasność w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego, co umożliwi zakładanie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. Przekształcenie wspólnoty gruntowej następowałoby na podstawie uchwały samych uprawnionych.

Poza tym nowela zmienia przepisy regulujące ustrój spółek powołanych do zagospodarowania wspólnot gruntowych oraz wprowadzenie sądowej kontroli działalności organów spółek.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 169/2015, poz. 1276).

USTAWA z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28/1963, poz. 169, z późn. zm.).

 

Przesunięcie okresu, w jakim na gminie ciąży obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego najemcy.

Od 6 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa wprowadza zmianę polegającą na przesunięciu okresu, w jakim na gminie ciąży obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego najemcy, którego umowa najmu zostaje wypowiedziana w związku z koniecznością opróżnienia lokalu na skutek rozbiórki lub remontu budynku, z 31 grudnia 2015 r. na dzień 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 2/2016, poz. 8).

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 20/2014 r. poz. 150 wraz z późn. zm.).

 

Dodatkowe obowiązki kontrolne dla administratorów i zarządców budynków.

Od 7 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego, prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowela wprowadza w prawie budowlanym dodatkowe obowiązki dla administratorów i zarządców budynków związane z ich kontrolą techniczną, a także zwiększa uprawnienia organów kontrolnych.

W kodeksie karnym nowela wprowadza dodatkowe kary dla osób istotnie utrudniających innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

W kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nowela wprowadza wysokość kar mandatowych za niedopełnienie obowiązków wynikający z art. 92 prawa budowlane, w rodzaju wykonywania rozbiórki obiektu budowlanego bez stosownego pozwolenia, stosowania niewłaściwych wyrobów budowlanych itp.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 194/2015, poz. 1549).

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88/1997, poz. 553, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 58/2013 r. poz. 395, z późn. zm.)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 225/2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

 

Wsparcie dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Od 19 lutego 2016 r. wchodzi w życie zupełnie nowa ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego kredytobiorcom, którzy na skutek obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej a jednocześnie są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiących znaczne obciążenie dla ich domowych budżetów. Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa określa przesłanki jakie musi spełnić kredytobiorca, aby mógł skorzystać z pomocy udzielnej osobom fizycznym, zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, będącym w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc będzie udzielana kredytobiorcy, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia posiadać będzie status bezrobotnego lub znalazł się w sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. Nr 227/2015, poz. 1925).

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 64/2012, poz. 361, z późn. zm.).

Niektóre definicje ustawy:

lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale;

dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), w którym znajduje się nie więcej niż jeden lokal mieszkalny;

gospodarstwo domowe – gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę ubiegającego się o wsparcie, samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym wywodzą z prawa kredytobiorcy.

 

Wsparcie finansowe na tworzenie lokali socjalnych.

Od 1 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych;
 • zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;
 • minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia;
 • kryteria oceny wniosku;
 • wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. Nr 40/2016, poz. 259).

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 115/2015, poz. 833, z późn zm.).

 

Wypłaty świadczeń mieszkaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2 marca 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

Rozporządzenie określa:

 • wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego;
 • współczynnik świadczenia dla każdego garnizonu;
 • uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. Nr 31/2016, poz. 185).

USTAWA z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 104/2015, poz. 746, z późn zm.).

Współczynnik świadczenia mieszkaniowego dla poszczególnych garnizonów

Lp. GARNIZON WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA
1 2 3
1 BARTOSZYCE 1,4
2 BIAŁYSTOK 2,2
3 BIELSKO-BIAŁA 2,1
4 BOLESŁAWIEC 1,9
5 BRANIEWO 1,5
6 BRODNICA 1,5
7 BRZEG 1,9
8 BYDGOSZCZ 3,0
9 BYTOM 2,2
10 CHEŁM 1,3
11 CHEŁMNO 1,2
12 CHOJNICE 1,5
13 CHOSZCZNO 1,2
14 CZARNE 1,0
15 DARŁOWO 1,5
16 DĘBLIN 1,2
17 DRAWSKO POMORSKIE 1,0
18 DZIWNÓW 1,3
19 ELBLĄG 1,6
20 GDAŃSK 3,0
21 GDYNIA 3,0
22 GIŻYCKO 1,7
23 GLIWICE 2,5
24 GŁOGÓW 1,0
25 GOŁDAP 1,1
26 GRÓJEC 2,3
27 GRUDZIĄDZ 1,4
28 HRUBIESZÓW 1,3
29 INOWROCŁAW 1,4
30 JAROCIN 1,2
31 JAROSŁAW 1,1
32 KAZUŃ 2,2
33 KIELCE 1,9
34 KŁODZKO 1,8
35 KOŁOBRZEG 2,0
36 KOSZALIN 2,6
37 KRAKÓW 3,0
38 KRAKÓW-BALICE 3,0
39 KROSNO ODRZAŃSKIE 1,1
40 KUTNO 1,9
41 LESZNO 1,3
42 LĘBORK 1,4
43 LIDZBARK WARMIŃSKI 1,5
44 LIPOWIEC 1,4
45 LUBLIN 2,4
46 LUBLINIEC 2,1
47 ŁASK 2,5
48 ŁĘCZYCA 1,1
49 ŁÓDŹ 2,5
50 MALBORK 1,5
51 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 3,0
52 MIĘDZYRZECZ 1,7
53 MIŃSK MAZOWIECKI 2,5
54 MIROSŁAWIEC 1,2
55 MORĄG 1,2
56 MOSTY 2,2
57 MRZEŻYNO 1,5
58 NISKO 1,0
59 NOWA DĘBA 1,4
60 OLEŚNICA 2,3
61 OLSZTYN 2,0
62 OPOLE 3,0
63 ORZYSZ 1,5
64 OSOWIEC 1,1
65 OSTRÓW MAZOWIECKA 1,8
66 PIŁA 1,9
67 POWIDZ 1,6
68 POZNAŃ 2,9
69 PRUSZCZ GDAŃSKI 1,5
70 PRZASNYSZ 1,5
71 PRZEMYŚL 2,0
72 RADOM 1,7
73 RZESZÓW 2,0
74 SANDOMIERZ 1,4
75 SIEDLCE 2,5
76 SIEMIROWICE 1,1
77 SIERADZ 1,2
78 SKWIERZYNA 2,0
79 SŁUPSK 2,5
80 SOCHACZEW 2,1
81 STARGARD SZCZECIŃSKI 2,0
82 SULECHÓW 1,4
83 SUWAŁKI 1,6
84 SZCZECIN 3,0
85 ŚREM 1,4
86 ŚWIDWIN 1,2
87 ŚWINOUJŚCIE 2,4
88 TARNOWSKIE GÓRY 1,5
89 TOMASZÓW MAZOWIECKI 2,1
90 TORUŃ 2,5
91 TRZEBIATÓW 1,0
92 USTKA 1,9
93 WAŁCZ 1,2
94 WEJHEROWO 1,8
95 WESOŁA 2,8
96 WĘDRZYN 1,0
97 WĘGORZEWO 1,7
98 WŁADYSŁAWOWO 1,7
99 WROCŁAW 3,0
100 ZAMOŚĆ 1,6
101 ZEGRZE 2,1
102 ZIELONA GÓRA 1,8
103 ZŁOCIENIEC 1,9
104 ŻAGAŃ 1,6

 

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń dotyczących budowy.

Od 18 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy prawo budowlane określające zasady prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 48/2016, poz. 306).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 46/2016, poz. 290).

 

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa.

Od 18 marca 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia wykonawczego do ustawy – Prawo budowlane w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Rozporządzenie opisuje szczegółowo rodzaje obiektów budowlanych garnizonowej i terenowej bazy szkoleniowej.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 31/2016, poz. 183).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103/2001, poz. 477, z późn zm.).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 225/2013, poz. 1409, z późn zm.).

Niektóre definicje ustawy:

pole robocze – wydzielona cześć poligonu (placu ćwiczeń) przeznaczona do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, pasy ćwiczeń taktycznych, rejon upadku pocisków, rejon upadku lotniczych środków bojowych.

 

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego.

Od 19 marca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Agencji Mienia Wojskowego w sprawie gospodarowania przez Agencję lokalami mieszkalnymi.

Rozporządzenie określa:

 • zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;
 • sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;
 • sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;
 • sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;
 • wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 44/2016, poz. 275).

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 173/2015, poz. 1322, z późn zm.).

Niektóre definicje ustawy:

lokal mieszkalny – należy przez to rozumieć kwaterę, kwaterę internatową albo inny lokal mieszkalny.

Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, kwaterze i kwaterze internatowej

Element wyposażenia lokalu mieszkalnego Okres trwałości użytkowej w latach
Kuchnie gazowe 10
Kuchnie elektryczne 15
Gazowe grzejniki wody przepływowej i urządzenia dwufunkcyjne 10
Elektryczne podgrzewacze wody 15
Baterie i zawory czerpalne 15
Wanny i brodziki emaliowane 15
Wanny i brodziki z tworzyw sztucznych 10
Kabiny natryskowe 10
Zlewozmywaki emaliowane 15
Zlewozmywaki stalowe 20
Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe 15
Zbiorniki płuczące 15
Szafki zlewozmywakowe 10
Meble wbudowane 15