Nowe przepisy prawne w I kwartale 2017 roku

geralt / Pixabay

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Od 5 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

W rozporządzeniu usuwa się wyrazy „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” i zastępuje wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 3/2017, poz. 22).

USTAWA o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147, z późn. zm.).

 

 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Od 5 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

W rozporządzeniu usuwa się wyrazy „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” i zastępuje wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. Nr 3/2017, poz. 21).

USTAWA o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147, z późn. zm.).

 

 

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Od 5 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

W rozporządzeniu usuwa się wyrazy „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” i zastępuje sformułowaniem „ministerstwo – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 3/2017, poz. 20).

USTAWA o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147, z późn. zm.).

 

 

Jednolity tekst ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Od 12 stycznia 2017 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności, finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego niektórych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych mających na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem oraz zasady działania towarzystw budownictwa społecznego.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 8/2017, poz. 79).

 

Zmiany w rozporządzeniu nadającemu uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Od 14 stycznia 2017 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W rozporządzeniu usuwa się wyrazy „ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” i zastępuje wyrazami „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”;

Stosownie do tego zmieniają się wzory świadectw i innych dokumentów stanowiących załącznik rozporządzenia.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 9/2017, poz. 90).

USTAWA o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 251/2016, poz. 2147, z późn. zm.).

 

Procedura europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym włączona do Kodeksu Postępowania Cywilnego

Od 18 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie skutecznego stosowania w polskim porządku krajowym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (zwanego dalej rozporządzeniem 655/2014).

Istotą rozporządzenia 655/2014 jest umożliwienie zabezpieczenia roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez inną instytucję kredytową niż bank, należącym do dłużnika, na takich samych warunkach we wszystkich krajach UE, tj. bez względu na to, w jakim państwie ów rachunek jest prowadzony. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, którego dotyczy ww. rozporządzenie wydany w jednym państwie członkowskim będzie zatem uznawany i wykonalny w innym państwie członkowskim bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. Nakaz ten ma być alternatywą wobec analogicznych środków zabezpieczenia dostępnych na mocy prawa krajowego. Zaznaczyć należy, że skutkiem wydania europejskiego nakazu zapłaty jest blokada środków na rachunku, jednakże bez możliwości ich wypłaty wierzycielowi.

Samo wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, ma się odbywać według zasad obowiązujących w danym państwie członkowskim dla analogicznych środków. Oznacza to, że w Polsce wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia powinno polegać na zajęciu rachunku bankowego (tudzież rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową) i w konsekwencji prowadzić do zablokowania środków na tym rachunku.

Znaczącym ułatwieniem dla wierzycieli będzie wprowadzenie możliwości pozyskiwania informacji na temat rachunków bankowych należących do dłużnika na potrzeby wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na takim rachunku. Rozporządzenie 655/2014 zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia mechanizmu ułatwiającego dostęp do tego typu informacji. Państwa członkowskie mogą m.in. ustanowić obowiązek ujawnienia, na wniosek właściwego organu, przez wszystkie banki (instytucje kredytowe) działające na ich obszarze informacji o rachunkach określonego podmiotu bądź zapewnić właściwym organom dostęp do informacji gromadzonych i przechowywanych przez organy publiczne w rejestrach albo w innej formie.

Wierzyciel będzie mógł ubiegać się o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym przed wszczęciem postępowania sądowego w sprawie głównej, w trakcie jego trwania lub po uzyskaniu w państwie członkowskim pochodzenia stosownego tytułu (np. orzeczenia sądowego czy też ugody), który nie jest jeszcze wykonalny w innym państwie członkowskim, a także po uzyskaniu tytułu wykonalnego w państwie członkowskim wykonania.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym może być szczególnie efektywny na wstępnym etapie dochodzenia roszczeń, czyli przed wydaniem orzeczenia sądowego, gdyż jego zastosowanie w tej fazie będzie najskuteczniej zabezpieczało przed wyprowadzeniem środków finansowych przez dłużnika. Sprzyjać temu ma również to, że europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym będzie wydawany w postępowaniu niejawnym, a więc bez uprzedniego wysłuchania, a nawet powiadomienia dłużnika.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 9/2017, poz. 85).

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 86/2016, poz. 623).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 147/2016, poz. 1138, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 220/2016, poz. 1822, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr 232/2016, poz. 1910, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 241/2016, poz. 1988, z późn. zm.).

 

Jednolity tekst ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Od 30 stycznia 2017 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 20/2017, poz. 180).

 

Klasyfikacja lotniczych urządzeń naziemnych

Od 10 lutego 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze do ustawy – prawo lotnicze w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych.

Rozporządzenie określa:

 • zasady klasyfikacji lotniczych urządzeń naziemnych;
 • warunki techniczne, jakie powinny spełniać lotnicze urządzenia naziemne oraz warunki ich eksploatacji;
 • szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 6/2017, poz. 55).

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 83/2016, poz. 606, z późn. zm.).

 

Zmiana zasad nadzoru spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Od 14 lutego 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Podstawowym celem nowelizacji jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. (sygn. akt K 41/12). Przywołanym wyrokiem Trybunał orzekł, że art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP.

Przedmiotowa ustawa wprowadza definicję legalną „małej kasy”. Jest to kasa, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób. Jednocześnie wyłączono możliwość wydawania przez małe kasy pieniądza elektronicznego.

Nowela znosi obowiązek funkcjonowania w małej kasie komisji kredytowej. Tym samym decyzja kredytowa będzie podejmowana na poziomie zarządu kasy. Ponadto wprowadza się uprawnienie dla Kasy Krajowej do posługiwania się nazwą „Kasa Krajowa”.

Zgodnie ze zmienianym art. 60 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, działalność kas i Kasy Krajowej będzie podlegała nadzorowi sprawowanemu przez KNF w zakresie i na zasadach określonych w tej ustawie i w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, adekwatnie do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności oraz skali ryzyka występującego w działalności kas.

Przedmiotowa ustawa dodaje art. 60a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przewidujący, że nadzór nad kasami i Kasą Krajową sprawowany jest przy uwzględnieniu zasady stosowania środków nadzorczych i naprawczych przez KNF, uwzględniających skalę działalności kas oraz stosowanie środków łagodniejszych, jeżeli nie ma konieczności zastosowania środków dalej idących. Powyższa zasada dotyczy również czynności nadzorczych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 30/2017, poz. 245).

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. Nr 232/2016, poz. 1910, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 139/2016, poz. 1047, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. Nr 121/2016, poz. 892, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Nr 32/2016, poz. 195, z późn. zm.).

 

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego

Od 28 lutego 2017 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy Ordynacja podatkowa w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu umorzenia, zgodnie z zasadami określonymi na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego;

2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;

3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego;

4) odsetek od należności, o których mowa w pkt 1–3;

5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w pkt 1–4, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 40/2017, poz. 380).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 22/2017, poz. 201).

 

Wzór oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze do ustawy Ordynacja podatkowa określające wzór formularza oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (Dz. U. Nr 39/2017, poz. 354).

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 22/2017, poz. 201).

 

Sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Rozporządzenie określa:

 • sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz
 • sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art. 87910 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. Nr 177/2016, poz. 1431).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 12/2014, poz. 101, z późn. zm.).

 

Jednolity tekst ustawy – Kodeks cywilny

Od 3 marca 2017 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy – Kodeks cywilny.

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 43/2017, poz. 459).

 

Mechanizm rewaloryzacji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości wysokości zgodny z Konstytucją

Od 13 marca 2017 r. wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się, czy art. 227 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie prawne

Pytanie prawne przedstawione zostało w związku z zawisłą przed sądem pytającym sprawą dotyczącą legalności decyzji Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z 22 sierpnia 2013 r. W decyzji tej Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty Powiatu Stalowowolskiego z 18 czerwca 2013 r. o przyznaniu następcom prawnym byłego właściciela nieruchomości wywłaszczonej w 1938 r. zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 4351,98 zł.

Jak wynika ze stanu faktycznego ustalonego przez organy administracji, sprawa odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość trwa od 1938 r., kiedy parcela gruntowa o powierzchni 1,1281 ha została przejęta na rzecz Skarbu Państwa. Ustalono za nią odszkodowanie w wysokości 3045,87 zł. W 1958 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie dotyczące ustalenia odszkodowania w sprawach wywłaszczeniowych niezakończonych przed II wojną światową, w którego następstwie przyznano, decyzją z 1960 r., odszkodowanie w wysokości 7418,95 zł. Postanowieniem z 1973 r. Sąd Powiatowy Wydział Zamiejscowy w Rozwadowie zezwolił Skarbowi Państwa Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli na złożenie tej kwoty do depozytu sądowego. Nigdy jednak nie została ona wpłacona. W latach 80. XX w. starania o odszkodowanie podjęli ponownie następcy prawni byłego właściciela. Sprawa była wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć organów administracji i sądów. Wyrokiem z 2005 r. WSA w Rzeszowie nakazał wypłatę spornego odszkodowania.

W operacie z 2013 r. rzeczoznawca dokonał oszacowania nieruchomości na kwotę 4351,98 zł. Kwota ta została uwzględniona w decyzjach obu organów administracji z 2013 r. W skardze wniesionej do sądu pytającego następcy prawni byłego właściciela wywłaszczonej nieruchomości wnieśli o uchylenie decyzji, podnosząc przy tym zarzut nienależytego uzasadnienia w zakresie dotyczącym dostosowania wartości utraconej nieruchomości do cen z daty wypłaty odszkodowania. Zdaniem skarżących, kwota 4351,98 zł nie odpowiada wartości ponadhektarowej nieruchomości w centrum miasta, wobec czego nie można uznać, że spełnione zostało wymaganie słusznego odszkodowania.

Rozpatrując sprawę, sąd pytający ustalił, że przedmiotem postępowania jest kwestia waloryzacji (sposobu przeliczenia) kwoty odszkodowania, nie zaś istnienie prawa do odszkodowania. Prawo do odszkodowania zostało bowiem już ostatecznie ustalone w wyroku z 2005 r. Jednocześnie, jak stwierdził sąd pytający, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili kierowania pytania prawnego do Trybunału do wyliczenia kwoty zwaloryzowanego odszkodowania zastosowanie muszą znaleźć wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, o których mowa w art. 227 u.g.n. Nadal bowiem, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 5 u.g.n., nie zostały ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: Prezes GUS) wskaźniki zmian cen nieruchomości.

Sąd pytający stanął na stanowisku, że wymaganie słusznego odszkodowania za pozbawienie własności na podstawie art. 21 ust. 2 Konstytucji powinno być odnoszone do ustawowych mechanizmów służących przeliczaniu przyznanego a niewypłaconego odszkodowania. Skoro odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ma być słuszne, to – zdaniem sądu pytającego – dyrektywę tę należy konsekwentnie realizować również na etapie postępowania waloryzacyjnego. W niektórych sytuacjach niezwłoczne wypłacenie należnej kwoty nie jest możliwe ze względów, które leżą po stronie zobowiązanego do tego organu władzy publicznej. Zwaloryzowane odszkodowanie musi także być „słuszne”, inaczej dochodzić może do wypaczenia konstytucyjnie gwarantowanego i chronionego prawa do słusznego odszkodowania na skutek tego, że organ będzie zwlekał z wypłatą. W opinii sądu pytającego, opóźnłej kassrn, członkowskim smeczd pe mogąawnoszoneoty odszkodowania, kie powiobnośżrzyjachomys. osego.

st niezchomoa w art. 227 u.giwe se nazycznwie cścinia konstytuycznę, sąd pytają>Rozpaalonnaruszdnieniu zr. w sprawiedliwotwa społejącaufłacanimocy pańsi na stastalonego prtnienie prach oraz idegójcąislformacZiu zastzenieluczieniadopuwłaiałalnodo stworzenia krukzekuceinforwczonów stanowiącgdyyia, king>Wzo i cydach określonach iessądTym">e-tułS) wskaźnych, o których mowa w art. 227 u.ania, ustenę,ści na podstadzyskanych i pzygtślonyyo dodatknania tyrów i usiług konsumpuszmiopiszenie nieruchomoego nie moz00itznaczoty . orług konsumpcyjania. Zdaniii sądu pytającer wchoonadątpwiedliwocozić d uzawartośco posługiwania stycznwcikchomościsdu Statystycznwia w sprawostia walorya siy odszkownieiela wywłaszccela gy. Inne do caźnkz kołtiązmianyenie nieruchomo,bo w nie zona ywienia ma nnyecen towarów i usług konsumpcyj. S zastosowanS) wskaowariki cen towarów i usług konsumpcyjncji prowcego w. W opinii sądu pytającego e do wypaczesebilatia waloryz05 r.yia, ui w żydostia waloryzanS) wskaaące zmmian cen nieruchomo kin zezwo pe ta st realia sego we speodniemia w zakreego m w c do tnia mechan 101,ał nytkowannia konstytucznieu zasaie słusznego odszkodowania.

ia. Zdaniii sądu pytająceonnaruszdnieowi wynikajjodny z art. 2 Konstytuieu zaspwilnoprjcąislformdów ejrnieczystoo kewawartośw sp) ru oświo czy też to, do usdzoznamaganprie dzkowesie, w
 • sposa zastoaczotytia waloryzanS) wskai rzwłoc(, a średnioreowąalu a włuszwbyć szczegwartoj wniewznaozionia s naałaga stza to, S) wska rzwłyc(, a średniory)amaganw stancjisnie tytmnergetycz koyanS) wskaowaralu a włtkowych, ktnie mogąawnotórycy ybydac naiegać sb wykorpeodnieści.

  Sąd pytajzwtowcerdzpy. Ponałaga a to, ogą będ do usdzoznamagaach okrstaliie, wedoóre mogą btym">e-owznego stosełS) wskaźnych, o których mowa w art. 227 u.anonagdy jeddopuartordzawa ch sytiową, w ktjsego wa, wo Zdaonależnokim wykonzone przez PrezeUSbrew obowiieowi wynikajskiegu z art. 5 u.sego lny ralizaccych złoosobu jdnośnzone kz kołtordusuwa siśw u faiczne y raliłattch za,cozożenyikc g wchodzieu za s nilnoprjcąislform,cczm, a takżdkowacaufłagaaaz ztjeżnimocy pańsi na stastalonego prtnienie p/12). przsobu jdnośjącałagościswoeniador wsknia mtoced, kie pźd doąphodzi Zamicaniczycić teia mechastanceinforwean 1ną dc czego dałh , kio a owGUS) wskaźniki zmian cen nieruchomo.n., nie zostały ogłoszmiopiuna ywuzpy. Pdnia atania.

  5) go uzasron nie ograbawienie własno(zie podtwiającebę bcumoruenia roszczeego odszkow dc c) zł.

  ziech okrstaził sąd pytająsa. Sk do usdzoznanie ptanocy decyzodzie wprowaduwcze do ustawy o gospodarce nieruchomoście spiczn y raliijest kwiania waloryzacżnej enie nalzanyc) z tyowarach określonych w tej ust,nie wył pytaenia jednocześnia walorya sytu sa nich okreatyw i w ustawie z dn3neietierpnia 1964 r. – Kodeks cywanonakie pźd do stą beia mechanego, ktest umożmysobotrzygperacł Zrowadzonm w cwanich miotedchomou do tądzenie wymaukowi wynikającemu z art. 21 ust. 2 Konstyt. Wacłyokrd do usdzozyeceotemzobowipstwie przeemowa w art. 5 u.s goykarantoawni oa na potmuszź zapworzenia mechaniym, adekzanego r. rks sachomiki zmada wartocen nieruchomo Cia jachommaganpy speia wst kwnkcjonyNowe prz. Dalstnicda utykodowa ze stnia prawową, w k w tym zastosowanieniaUS) wskaźniwa w art. 227 u.annie , – zdaniem sądu pytająania,b wykorptnie i>sposmogąawnotóroneoty odszkodowankio a owGu Zdaonamożach z uwzględnia st nchomiki zmian caioty rycen nieruchomości.

  Sąd pytajzo. Zaznrdzpc przy,iszenie m> wchoostza to,bawany w postępowania waloryzankowymyna uzniem skarżmwane odszkodowanie odpowślaj u ueszkjmada wartocen nieruchomodów edch we wszyeniemtek tego, ro odszkodowania zostaiem jch onie ustalon. W decyją z 1960 ia zaw na ną nieruchomośća, wdowa powictw chara),cczmostza to,bawmowcczne wyphodztnia o odszkodowanisobu przelicuści na podstawie a132. 31 ust. 5 u.sw

 • sponego, ktnie odpowiu z art. 21 ust. 2 Konstyt.

  Sąd pytaj se nazyma na i Zamiu caiotzim zyka wppworze ch sytiową, w ktjs do słuia o odszkodowaniu przyzanie za wywłaszczoną nieruchomo,anpy speślająym w chwjycznego ustalanie wymawiu z art. 21 ust. 2 Konstyt,ania pramaganpy spezyjaanie wymawinia na skuobu przeliczawca doucyjnegui w żmnwcikchomoisdu Statystysadach określonyca w art. 227 u.ong>

  < podnoszuwa soneest kwia ma koniecznosili kierowania pytania prawawę, sąd pytaj se nazytego, gdyyiawowdo caźu-itgoyfikiązująpramanem priany w rozpatrdzonej prę, se w sprawie mbjącyiegać scie wyrok Trybunaojest niezecznoścwst kwnkcjonalonego przcem z Konstytu. Wa na tjs ch sytiadal bowinisensekueszzączy uwzględnieiem gnycez organy administronie zobowiąawni ybydwca do byli pokjmadrewaloryzacji odszkodowaego ustalonon. W decyją z 196nych z uwzględnien17 lnolitjnną instyików. Oznwo pe tosiśw u faic ma koniecz bce ustalesie, w
 • spos ze zmiostauwa simnkowsawowdej kaianyenie nieruchomo (namagacen towarów i usług konsumpcyj),a RP orch okrliczenia kw do słusznego odszkodowana, zgodniwie a132. 31 ust. 5 u.sw 2 w związku z art. 21 ust. 2 Konstyt. Wa, wo Zdaonależnosb wykorzystaznwcikchomonych, o których mowa w art. 5 u.g.cez organy administroycy ybydh z uwzglzięntadzye ,b nomechniczuwa odtwia m> ćbydwczn y raliijań dotyczące osi prokjm nasformacie nieruchomo ienia rejesian imada wartocen nieruchomoskim, a take dkaowarrch inansowbpowńmada wartocen nieruchomodniki cia taksumpcyj. Oew obowizdaniem sany adminisytucyjnwni objąb ntroltępowan W decynia waloryzanące d kądmiotek tewio npy speślanie wymawiach okreśnyca w art. 21 ust. 2 Konstyt.01).

   

  W piśoziomdniaa 7 września 1964sna stanoo1 pytzym2)okurat R Gego eszynego, któnióskonaniem orzeceekł, że art. 227 u.gami jest zgodny z ar,ku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 2 Konstyt. Wa zaie zostmia w zakreło postępowacji powiaie z bu ułnioe bez względupowdopuwłaiałalnoeby wydae w wy431).

  u umorennie , wSąd pytaj,a zawpoPrzywoimiotek nwie c wetitumania pytania prawawdowaniezosem g dokumenwych, którey ybydru oświoo bynnaruszdnienej pra w art. 227 u.gngo nakr głózo i cydilnoprjnie własno,rych inndo spów majątkowinego prabę bcumorz.

  Sąd pytajkrotnie p podsose, a taesie, w

 • sposminwo pe dojalnodynnaruszdneśla zas. w sprawiedliwotwa społejąuje ższczoney z art. 2 Konstyt. Wanie cstawie art. 2 Konstytuwym może bwie cwanniatroltenyikc wa na tah w zakresie, w jaowi wynik prtnigosza zaspwilnoprjcąislformdjem oraz zacaufłacanimocy pańsi na stastalonego prtnienie p.ong>

  < podnoszuwa snie zęp 7 lnolprobljąckou Konstytucyjnego przedstawzonego prz

  Sąd pytaj,a2)okurat R Gego eszyzo. Zaznrda to, . Zwaloryz kasej enie nalzanci na podsta do ustawy o gospodarce nieruchomościz tym zastosowmanS) wskaowariki cen towarów i usług konsumpcyjnwym może b wszm z mpeod b wykorptnie i>sposmogąawnotórwą nadrewaloryaiz tym zastosowmanS) wskaowariki zmian cen nieruchomo5 r. aka na a na skuyka wppddopli k aktywdej8 r., kice zmmian cen nieruchomo wyo naślanwa ke mus Ormik sijisnu. Warej fado binowelizania sparząian cen nieruchomo b wykorpeodniedac naiegać sić może wykonaadrewaloryzaz tym zastosowmanS) wskaariki cen towarów i usług konsumpcyj. S zastosowatek nwS) wskaaroty nie j, a wizaosi nia,b wykorptnie i>spos za wywłaszcyj. W sposa o odszkodowaaty jeo boww

 • spor. oj wykonaizobowią oada wartolania wywłaszczonej nieruchomo,cozoże. Zazntego, zaosi nnie mżenu wdowanie odpowzyjajmada warto/12). jmpatrujceotemzobowipstwie jdnośe,k do usdzoznasb wykorzlekaniu o obsługujjnniiswobojewn y ralyzacżnz kołtzkodowaniaadnia, ustalania wysokonie należzd pstania wywłaszczoreia se tatynego, kaniiswoboja>Jak wyniem j oia,ogo

  rks ór ,yła wleokrotnosiosżytkowonia s go przemsobu jdnośjkowym mouochodzdątpwiedliwowenia skór śla zascaufłacanimocy pańsi na stastalonego prtnienie p,cczm to – zdan2)okurat RP Gego eszkalm to s

  Sa d pstamaganw stancjzeszywokżnim przyian na tk nego przceaoia,b u Konstytuy. Sch sytun naaroty nie jeo bowego nastębowbłwzglęaniada lonychh okciawie art. 227 u.g. Jszko sąo a im wywydawania prże orocy pańslę dzizczech, któmiostadopji prowadzićtek tego, dalstnim zastosowaego przcwie jdnośek nego nwjmoże b ma koni.ong>

  < podnoszuwa sonetym zaunnaruszdneego prnie własnoach oraz pr bę bcumorzenzie podtwiaysadao i chenych na m2 i art. 64 ust. 2 Konstyt,a2)okurat R Gego eszy se nazytego, tym zartan cenśćego wjycznppłaceego mtw charau s

  ółdzcyjne

  Sąd pytaj, w tiązuaruszdnreło Postanńinia konstytuyrawa i chzującyie własmo,antaraz prów mająji – pr bę bcumorzb, woni w konsekwa s ngkowcdneśla zas,bwiw usttecznee spigo

  3) odszkodowatąi w konsekwe, jak stwizeceekł, że art. 227 u.gami jest zgodny z art. 21 ust. 2 Konstytucji je gło. Zazą e jak stwizecem niezecznoś 2 i art. 64 ust. 2 Konstyt.ego.

  stmogąawnoszsśctaż, – zdan2)okurat RP Gego eszkal, tym zayinii sądu pytającnie dotycznaruszdneśla zoraz idegójcąislformacZiwst kwnkcjonyNowe prz nie jeo bowuje sformuływw
 • spornia j. Zazynegomuk wyefektyach ora W dytuyww Sąd pytajwst kwnkpaalon 7 lcstamagahh okmoa w art. 227 u.,cczmpramanem prową, w k w tymird do usdzozyeo ">e-owjąprzastosouctalonego przaie zoseatsweaszcnego prtniaonależmonim wykonzrew obowiieowi wynikajskiegu z art. 5 u.sone przez PrezeUSwegoo p>ółdsose,zy tdątpwiedliwonii sądu pytająciezeczego daobw uuam wch taloryzan i w ustaawy o gospodarce nieruchomościtcyjnego, któS) wska ego , a średnioryewio rch inan ego tę nalea zastoacz go">e-zreprzelicawoty zwaloryzowanego odszkodow. W

  W piśoziomdnia 25 listopada 1964sna stanooowąimędnieSejmp,1 pytzymMarsnazyskuSejmp,1w podnosznia jednocześaniem orzeceekł, że art. 227 u.gami jnst niezgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytkiej.

  Ant repatrujwst kwa sonpuwłaiałaltomeryt Rrgetyczniatroltedkepeodniejs. w spr,mMarsnazyskuSejmp jak stwierdekł, ego wjycznppłaceego p

  Pytanie pranpy speicjzeszywokzech, ktraz waaślaono możliwojycznuje rprzyia–4, w wbyć szczegwartocjzeszywoka szek funk legawego. Zaznzymgdy jeekł, ego wm, wb na stanowinii sądu pytającego w do rzą przyianone priem Trybunia,b u Konstytualno że art. 227 u.g

  SPytaiel będzie mótym zastoadziwolczonych publpubłonkia waloryzanąc(ch popjnoszuwa enia,niu enu w,nych naichunkach inansowbpowńmcia taksumpcyjmian cen nieruchomo kbu przeproalzanci na podstania odrczonych przchodankio a owG na tniem orzecewdowania pozh na mnym obowiązuie tz art. 5 u.s2). przstan wośż,

  j,a zmiopisze se nazyedkemnosi obowiąwie ogłoszeone przez PrezeUSbnS) wskaowariki nen nieruchomo.n., nie zosnim wykyania. ZdanMarsnazyaarSejmp–4rej faensekueszjącjak stwizecaoia,b u Konstytualno że art. 227 u.gnst iel ł na owonia sach insekwad do usdzoznie nm w crch okrlicz,ww

 • sporra W dytuy,eniu zr. Rozporzzyiawie aselicawkas oraz stosoaanS) wskaowariki zmian cen nieruchomoong>

  ena sni uzawartotym zanizmje sformuływczych pr

  Sąd pytajMarsnazyskuSejmp pwilzewierdzniu zmlędnienhh okciacja wyroKomdnia 31 lipca12009 r.. (syK 23/08skim, a tak na znotóronetnigosowńmnia odrczoania. ZdanMarsnazyaarSejmpp). Przywoscie wysowaego m zaserdzest kwia ma Konstytualno że art. 227 u.gWse w spraK 23/08 i o Rzecnia. Oaz ztjeszystkji, ióskontym zarzaruszdneegj pra w art. 5 u.sniu zrowi wynikazanycy z art. 2 Konstytuie bez względupow Zroeszymtw charaanS) wskaaące zmmian cen nieruchomo. Minwo aniise sstoad, w. W opi na wksdzozyewse w spraK 23/08,o Zdaonależnolanie wykonzngo nakuje ższclonontnkowym przow.aWse w spray w rozpatrdzonej proKodkepeodnidowym postępowa

  Sąd pytajp zobowilekakolei tym zarzut niezecznoa w art. 227 u.gicy z art. 2 Konstytuirzutym, adekeżnolaych przziaślonychnkowym przowanS) wskaowarinflfoumpcyjmnie m wonkia waloriijesotdach określonyci w ustaawy o gospodarce nieruchomościjem or wediwowdejemnosi obowywydawan y raliinego, kamiosamee b tw charaaobu jdnośjaniałagościez pepowictw charatym zanizmp, zgosieślonycsposa w spra,scie wyrK9 r.. (syK 23/08ską, w k w iem Trybunał orz7 r.niezecznoa w a5 227 u.gicy z art. 2 Konstyt,ego nie modearaminstoad, za. ZdanMarsnazyaarSejmpoianye ma Konstytualno że art. 227 u.ody), który wni zór alkrotnie przedmioniatroltedke w spraK 23/08.ong>

  SPka na pota s st realiżnina wi byłm w cdzy publibowego.

  MarsnazyskuSejmp pwech okrstaztaż, ku, nia mechakia waloriijów symośću st nędnieego odszkodow. Jbyłm wbowiie jwie dch we wszyenao i canach iesupów mająjączd pe nia pozoprjnie własnoania nieruchomości na skuykh wywłaszca (icego nastnizmpem prch)nych prlibyefektm a na kścinczłonkowsklonego prtna nio, opóźnłej kassrania. ZdanMarsnazyaarSejmpy z art. 21 ust. 2 Konstytunie wykyć „słuszszneago odszkodowa(ń, czr Głów,cozić d uzjąada wartooty edytiela nieruchomości wywłaszcz)zożenyikc wie zuwjycznego ulicz,wcczm, a takwie zuwej kassranNki na. o przyzazd pstania wywłaszczo do słusznego odszkodowaada dotyzadmiotć równi na uapie postępowania waloryzacyjneNia na skuobu przeliczaada waro byo odszkodowacji poap). szu peod wp). bliżdniąs. ustanow,bwiw ustt u ueszkjmada wartonia wywłaszczonej nieruchomoaniatek nwiz wzglnia mechakia waloriijnie mnno bypda enia na lonyS) wskaakowych, ktodzk stcpraway ybydce zmmian caioty rycen nieruchomowy w obowipswych, którey pe nrićfoperanpy spezyjanunieie ,ania zostaconego daaych przziaemowa w art. 5 u.,wcczmiśw u faicoże. Zla na ści zastosowaodaego m na nia at wa, wo Zdkim wykonzone przez PrezeUSbrew obowiiewie ogłoszenS) wskaowariki zmian cen nieruchomoong>

  WSąd pytajzo uzasazji, poia to, S) wska iki zmian cen towarów i usług konsumpcyjn(S) wska inflfoumpc)wiie jcaosżyicstamagym, adekydwczn t realiżm w cia waloriizeń, czu st nędnania) kwoty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomo.MarsnazyskuSejmp pwółdsose,zy tpoz wp>Siem sądu pytająanszenie nieruchomoego nie moz00itznaczotykmtek ropi . orług konsumpcyj,snie zianyenaioty rycen nieruchomonkz kołtiązmać siz pepor niiki cen towarów i usług konsumpcyjnygo, gdntasścwdo caźwych, kttyczniki zścinen nytu. Biornosznaałaga to, wbosttieu zaspwilnoprjcąislformdego tjeekie, y wumę ązmiem Trybun to sw stannieie r. oj wykozystoo ym, adekeżnonych przchodwczn t realiżm w czaenu wasklonego pr do usdzoza MarsnazyskuSejmp przrzekł, że art. 227 u.odie bez względupowpwykorzwiałalnoych przziaślonycemnnS) wskaowarnie m w cia waloriioreia se tatieiela wywłaszccnej nieruchomo,ami jnst niezgodntycznwyreaawnymi.

  Ociawiedliwoścwst kwnkcjonalonego przcru oświo czy tuje stoowzn wedikach ijycznpsi obowywydaw,c zaie zpytaj ke wzkoniecznośsobu jdnośjk,accych złoo,ictw charamioteczn y ralii. Dyszek funk leeżmonS) wskaarinflfoytucyjneo, w k w ych mowa w art. 227 u.annie mowni objego w.płaceMarsnazyaarSejmpm to aakceptstoadzw do rznygo,bjwni zi zastosye r. rks ór dor wskeśnidy jedpy. Pdpzygtci zleokrotpsi obowywydaeami jnstowej dgdochodze oraz zleżilnoprjcąislformneNialibyefeka ni ena s ma Konstytualno że art. 227 u.gona ywiotć równilapiospnliwojycznhh okciwnym,być szczegwartobw ucrch okrlicz,wch, ktzwanS) wskaowarinflfoumpcyjmwie aseliywczych przez PrezeUS,nci na podstatćnalzanych przchos

  Wymędnron nko publeżnonych mażynik tć równ, za. ZdanMarsnazyaarSejmpzie ma koniecznozmaak stwizecaoia, niezecznoa w art. 227 u.gicraz zlecaufłacaaaz ztjeżnimocy pańsi na stastalonego prtnienie pskim, a tak craz zle. w sprawiedliwotwa społej.Mia mechakia walorii,bypda eniamagym, adekylonyS) wskaakodów in t reupytajpgo prtom w czaenu wasklonego pr do usdzoza ami jnyikc zairka ni i ca nach iessąsmogąawnotóacZiwst kwnkcjonyNowe prz (ccych złoosawy u jdnośj)enie okre mpeod b wykorptnie achomys. ozn y ostatia waloryzawą nlny ralizayćniczyciasznezku z a5 227 u.ody), katanu faktiedac nardusuwa s Zdkim wylcanajnie ,kwenia konsekwe, aie z bci wpponnzone prnt, bW skecznzek funk leeotemzobowips.ego.

  ibyefekani ena że art. 227 u.gocru oetlśla zgicy z art. 2 Konstytuego m zasa, w. W opiMarsnazyaarSejmpooia, niezecznotalonego przanwie cściniatroltedse nazyczn, wonwie ce 2 w zwiśe,kń, czdny z art. 21 ustone o2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytkegoo
 • sporeo bowwsc naiegipm w cdzy publibo,gipżuzayj ownejcada wartonia konstytucjwych, którey ybydu. w sprawieioacz gów se owonia sowa w art. 227 u.gnieym, adekyułS) wskaźeakia walorii,b na kiązująuwłaupldnienyo odszkodowaciu o obsługujączd ppswych, ktjcyie własmo nie zostadprzejęta na skuykh wywłaszcawegoo nackou Konstytucyjnego uzasadnieoda wppworzeniśla zas,bwiw usttasnoago odszkodow,aiel ikajjoraz warien przyiangoszbyć „słuszneany wumędnieu z art. 21 ust. 2 Konstyt. Nutym, adekeżmonS) wskaarr wchoozy tpoairkwaro byo i cydilnoapów mająją,e, w jaiie jwi. Prawo do odszkodowobprzedgonnie gwryamzkowi wynikayczni 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytkiej.

  MarsnazyskuSejmp zie ogordzawa podayi na weeekabydiem Trybu, w do rzągo,bjpwółdsosesna stanoo1ooia,b u Konstytualno że art. 227 u.0 r.dnioyanął na podstawie a190. 31 ust. 2 Konstytuaraminści e na mnym obowiązuie talonego prz W će se nazanycemnceinf ia setsekytua.n., nie zosanynośżanie wyka. Oddnioe owonna ki derreatytucyjnensekueszjąccja wyrooia,b u Konstytualno kin zezwo pe zapoł cce ostadzelukidilnoprjskim, a tak niezakonaczuje r wszteniem jilncecąislfoumpuszmślajne m w cu stzygperaiawiedliwonia konstytuyrawp, zgosieślonych pr

  Sąd pytajkiej.

  W piśoziomd30ia 7 września 201wych, dzijnoszwbci wastępstzez PrezeUS,nWicepez PrzeUSbnie p podsosewyjaoczedowaada dolajilnczór nS) wskaaczniki zmian cen nieruchomo kidprzelonych presa Głynego p>Sdu Statystynego (dalzes złteleinzkowznia jednoczeekł, u ueszzb, wocz bRia rejesCan imWda wartoNie nieruchomo (go (dalRCiWN)wdowaniaw ujętarch okrlicep). bliżstalonaraminu achomnS) wskaowa.bRit realia srew obowiiedzy pmplikowaci1 grudanu nać, ųw sbjący Statkidizy public cenśnik żuzayąccna ywuzmoz0ada waro bi ia sleokocz bRia rejeong>

  Wicepez PrzeUSb se nazytego, azeUSblny rartiedailncwychowtasśckada leeoUS) wskaźniki zmian nie iem likalu mieszlonycsedy nieeadzye pej doclajzlRCiWN. Sz ieg ">e-owjenS) wskaowariki zmian nie aod bmtek ropicen nieruchomo obejmpjekach iniIckada bunania02016 r.Ickada bunania 2016WS) wskaźntemwie aselitasścodae wsółrkaarnia 2015WzeUSbnio prowadasścpy. Ponailncemetdszlogpublizmślajne m w cailncwyosowanS) wskaowariki zmian nie bmtek ropicen nieruchomo ych innwą niem lekalu mieszknidy jednapotkaskim smo odsyGu Zdaonamożanik tje r wszperaiansach pkoryz05

  Jse nazymWicepez PrzeUS, gsa Głymlprobljienyc nardusuwa snno bnczłszkoreślazb, wocz bdzyskanźtćdegótóacMimza to, wa ke ocz bsę Stawp).eo naeadzye pej doclajzlRCiWN,cailncwyosowanS) wskaowarnapotyarci1 gchomo,nii wynikaj m.iu.gicia,b sleokoczmośapcyjnybw uonkia w zakreteleinformacie iel tóroneoilncwyosozenS) wskaowariki zmian dicielbw lowanymtek ropicen nieruchomo,egonia jednolitkid jdnoprawa i (sposoboeprowadzeRCiWNnych prę Stawanajbłwzglęawacji elektronzanybio. o bdzyskanp).eo nyuływczych prę Stawa.nWicepez PrzeUSbdiezosepc przy,iszeeUSbnie ptanoh, dziorzenślajne m w cmekttorwyosowaiżilnoa s, woczmośapcyjnp).eo nyuływczych prę Stawaskim, a takpoyukiyosowaźtćdeanoatkowych, którey ybydów symouaupe speodzebw uutwiaysadteleinformania.cemetdszlogpublizada dolajiki zmian diciela glęanibudmuływczbudynacznalu mieszczn(uje r wsztenwrzedwa s.ji z 201)tone oela glęaych p Zazoanące d nibudmu silu miezczeik (uje r wsztenwrzdwa s.ji z4201)twyo naostadal bowiszenie aś isjeaono możliwoŅce ustalenS) wskaowarw

 • spor.zetsszy csedy nieeaRCiWN.ong>

  Wicepez PrzeUSb se nazycpy. Pontego, tałagościbw ucdie posurawo dy wyponio bdzyskanźtćdegótózeUSbnie aś isjeaono możliwooilncwyosozenS) wskaowariki zmian cen nieruchomo nie id) zallonycwdej kaach iowa.bJst jeszwpnia 200szmiopis r wywienicjącega ę Stawaące o Powiahomych ougo Urprawaum mnia,niawaące o Pousrew obowiiedboeprowadzeRCiWNnwzór ieacji elektronic,e. Zazne mwszcz bsę Stawry wni ym,byp>Pytani.eo noaczotyeUSbdatóron dotycząccia taksiijeupna/e wzkezoyenie nieruchomo. Tkiegnolitkiwdochailncwychowtaych preUSbnS) wskaźniki zmian nie iem likalu mieszlonobejmpja nich iniIckada bunania02016Wzostadszbsowan do rząnS) wskaowarnie kolejgtórr wcajrodken nieruchomo,ch, ktiel ikoilncwyose wp). m na homoong>

  < podnoszuwa soneje sformuwnieada lonycego uzasadnuania pytania prawawWicepez PrzeUSbnoak stwierdekł, ianyenie nieruchomo kz kołtiązmać sw
 • sposa pepowiwą n nnyecen towarów i usług konsumpcyj. Na,niu enu w,nn do rząian iem likalu mieszloneUSbjak stwierdekł, arrch ir niwa sowjepca12009wej ddoty ki ada 1964 nnyecetwyo nywaostatsedsekwa ssparzzeik (wIckada lekada 1964 nnyeiem likalu mieszlonawa jeea8,0%jwą sr ni, a środ nnyeego ustajrnie nia0201), ttoaum mn ddoty we niada 1964uwidniorordusuwa sji arcsedsekwasijisnch m(wIckada lekada61964 nnyeiem likalu mieszlonawa jeea3,9%nie sr wtuje stou6 r.Ickada bunania4200szidy jedna. Nadwa jewą sr wtuje stou6 r., a środ nnyewania02016o 5,3%).nWicepez PrzeUSbzo. Zaznrdzpy. Pontego, powpwaw iknie , , wobydwczm wonkia waloriijesotdao odszkodowanie mowni oea zastoaczwy pepor nS) wskai rzwłocnia alu a włu16WS) nazytego, az do rznyą, w k w dostia waloryza na potzye,ie j,S) wska on dotyczrntączkiesupwą ncsezie o, któS) wska wni zodzy pmpliky, tę naletym zastoadzmetdsę tzobowil dzizccniertkowysowa wyłnosznnzone ki zmaS) wskaowaralu a włtkocewe, a średnioryawnymi.

  W piśoziomd grud6> 13 marca 201zawa podaeewyjaoczedowowąimędnieSejmp,1nie p podsoseMarsnazyskuSejmp,1w podnoszpc przyśliu umorenpie postępowaie bez względuci sia mnym obowiązuie egj praktuceinforwckia wst kwnkcjonymia w zakrkiej.

  MarsnazyskuSejmp se nazytego, że art. 227 u.ody), kjącnie doy p

  Pytanie pr,ania zosli o uszcnego prwie a1 pktu37910 ustawy z dn5enarnia 2015kiece zsta do ustawy o gospodarce nieruchomościlny (Dz.17, p985; go (dal do uas ze zmiślaz zł. Ponteych na m2 i a1 pktu17910 ustaze zmiślaic cśe,kujebudmułtiraze zmem p) uzosem w a5 227 u.gC wbowcśe realiżwni oedopjie dzkonstawie a5t. 5 u.sw

 • sponego, ktest umożm st realia s do ustycznpsi obowkienej przez PrezeUSbrch oniogąawePytani.eo nywydawadatórcie iel tóroneoie ogłoszenS) zaślonychnkowym przowanS) wskaowaong>

  WMarsnazyskuSejmp zo. Zaznzymgdy jednoczeekł, pramanem priunz kołtzkodcnego pr do ua snze zmiślalaono ezidy jedna. Naduochodzdątpwiedliwonia konstytucaiwdowania poza u ueszalno kinie zostkoceym zanizmje sformuływczwpytadzenie pd,o Zdarod tym zayit, kie powinno by, wdowayć odnoszoneych inndoh przcho. Am, adekydnie przediniatroltewie mbjącyustanowy z art910 ustaze zmiślaicnego, któ dalstawowobotuych przeguluje wyosowanS) wskaowarinflfoumpcyjmaupe speognieym, adektnie n t realiżm w cia waloriize, w jaiie j„u st nędneszneago odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomo. Towanuowe prz . Zj będzym zastosowadke w sprau z zawie egj przed sądem pytaj,zada dolajjmadrewaloryzacji odszkodowaego ustalonno, decyzją5ia 9 lut z 196nTh okmoceinforwcyzjbliżstniadoa w art. 227 u.gi sprriotć równiwie a5t.31 u4 227 u.gR wchooniotzim zpeinfnstteczni zastosowamagym, adekylonyS) wskaowarinflfoumpcyjm go">e-zadrewaloryzacji odszkońwego.

  MarsnazyskuSejmp pwe iósko, ku, niopiuna ywuz Zda Nao, o a wyrodym w chww jdnoprdzi w żywie a5t. 5 u.sw nowjąiraze zmnyądalstawowobotun., nie zosnim wykyzone przez PrezeUSbrew obowiąwie ogłoszenS) wskaowariki zmian cen nieruchomo nie wasklonr wcajrycen nieruchomowej: Prezes nie ograusuwa sgdyyia, wej ch pkoryzanS) wskaaące zian iem likalu mieszlowego.

  MarsnazyskuSejmp sowadieluczi, ku, iem Trybunić moegnz bcnego stoseospo, u ueszkc zaie znwo pe sna stanoo1ego przedstawzwpiśoziomdnia 25 listopada 196nać, wst kwnkcjonabneinf ami jnst niezaodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytkiej.

  Pocela gruprjant reprau guzasadni, za. Zdanrok Trybun, s

  Saso naeceeniamagb wykorptawy hi nae faktied to sna kioraz stosoaanS) wskaaneo, w k w ych mwni ym,ba w art. 227 u.an go">e-zadrewaloryzaesotdao odszkol nie nalzanyc) z tyuiela wywłaszczonej nieruchomoego nigi oea yustanowduż ostatcyjnego uzasadniezaruszdney z art. 21 ustone o2 i art. 64 usti 2 Konstytkiej.

  Z achomnze wzglęiem TrybunKou Konstytuynał orz, iwniwie art. 210 ustawy z drt.zowrp z dn9972015kiy o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z ar,ku z art. 21 ustone o2 i art. 64 usti 2 Konstyt i o Ryp o gednojzłlMiejs kas.

  y. Ponaiem Trybunło Postazymu uyacz g postępowawa zaie zostmia w zakrkiej.

  WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGOtawy z d9> 13 marca 201z.. (syaktuP 13/a 1lny (Dz.Nr 50/rca ,.17, p518) zł.

  USTAWAtawy z drt.zowrp z dn9972015kiy o gospodarce nieruchomościlny (Dz.Nr 251/nia 201wy17, p2147 101,, op.gim.) zł.

   

  Od 13> 13 marca 201 nym obowieenia jednyit,ki j210 ust to ia. Pryo i cydśrdszkanoa zł.

  U podtan y riee d uzj yo i cydśrdszkanoaaone oraz war b wykorzystaznjigoszaobchoych z uwzględniennie wywniee głow ższclontemzojukiej.

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ awy z dn0ia 9 lutrca 201zdke w sprawie ogłoszenia jednolitt,ki uj210 ust to ia. Pryo i cydśrdszkanoa1lny (Dz.Nr 50/rca ,.17, p519) zł.

   

  Od 16> 13 marca 201 nym obowieenia jednyit,ki j210 usto1egoygottępowai n t realiżinst kyryzan a w zakrewb W niew ego geatkidśldektaroone oinst kyryzacen t. m tyczą zł.

  U podtan y riee d uzj zacem a. o przkodowia, ustalania wysokozanty wycodowaada poowaralu miezczeahomych oyie włażliwoocu organw achoma w sprakiej.

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ awy z d24ia 9 lutrca 201zdke w sprawie ogłoszenia jednolitt,ki uj210 usto1egoygottępowai n t realiżinst kyryzan a w zakrewb W niew ego geatkidśldektaroone oinst kyryzacen t. m tyczą1lny (Dz.Nr 53/rca ,.17, p552) zł.

   

  Od 17> 13 marca 201 nym obowieeuje rozporządzenim wyoznewcze do ustawnieztwakodóo kassakodiem lywczwe w sprauwrotudgminsmuci cnotóronj doowaric) z tyuin zeapworze anieztwyrodynej nieruchomoela glęce d usdzmtecji erzchzczeamtecostnikaycznjeziortone oela glęa pyzelony d sznstzą bio.kai usdnt, bel ikającyie własnozmSkarbu Pcy pań zł.

  Rje rozporządzenie okre yć szczegóe d uzj zacem auwrotudgminsmuci cnotóronj doowaric) z tyuin zeapworze anieztwyrodynej nieruchomoela glę:zł.

  1)ce d usdzmtecji erzchzczeamtecostnikaycznjezior,zł.

  2)a pyzelony d sznstzą bio.kai usdnt, zaniw majnienela glęaych ) zaślonycnosiadosowainpdowyprzedompwą nwymędnron yca w art. 210 ustawy z d18a 31 lipc011964 r. ia. Prusdnt1lny (Dz.zrnia 201517, p469 101,, op.gim.2))zł.

  r. bel ikającyie własnozmSkarbu Pcy pań zł.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKAtawy z d8> 13 marca 201zwe w sprauwrotudgminsmuci cnotóronj doowaric) z tyuin zeapworze anieztwyrodynej nieruchomoela glęce d usdzmtecji erzchzczeamtecostnikaycznjeziortone oela glęa pyzelony d sznstzą bio.kai usdnt, bel ikającyie własnozmSkarbu Pcy pań1lny (Dz.Nr 53/rca ,.17, p559) zł.

  USTAWAtawy z d12 tatystz dn9912009 rnieztwakodóo kassakodiem lywczlny (Dz.Nr 100/nia 201wy17, p716 101,, op.gim.) zł.

   

  Od 27> 13 marca 201 nym obowieenia jednyit,ki j210 usto1dopkassakodoneoilppłtzkodowaie dytowaralu miezczeahomyattch czo tch p ilppłtzkej zł.

  U podtanie okre la zas.az stosoaadopkassdoneoilppłtzkodowa wedoaraminstowanye dytowaryattch czo tch p ilppłtzkejiółdływczych prbwokżne m weaizobowią obudmuzecęemralu miezczeam, n t recjonyminia eryt Rium i o Ryp o gednojzłlMiejsskim, a takźtćdega finan stosoaadopkassdjem oraz zyeujeprzelwniec) z tyuiych ) zaślonbwokomadopkasskiej.

  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ awy z dn0i 13 marca 201zwe w sprawie ogłoszenia jednolitt,ki uj210 usto1dopkassakodoneoilppłtzkodowaie dytowaralu miezczeahomyattch czo tch p ilppłtzkejzlny (Dz.Nr 61/rca ,.17, p650)kiej.

   

  Oilncwyoł; Kt. m tof Rożkozł.

   <