KROK PO KROKU… PRZYSZŁY RZECZOZNAWCO

 

violetta / Pixabay

Wciąż nie słabnie zainteresowanie zawodami tzw. nieruchomościowymi. Wśród pragnących te zawody wykonywać, dużą popularnością cieszy się zawód rzeczoznawcy majątkowego, do wykonywania którego niezbędne są uprawnienia zawodowe.

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z tzw. zawodów regulowanych. Osoby chcące go wykonywać muszą wypełnić określone wymagania wynikające z przepisów prawa.

Mam nadzieję, że ten mały przewodnik ułatwi kandydatom do zawodu, przyszłym rzeczoznawcom majątkowym, poznanie procedur prowadzących do uzyskania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości nadawanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Uwarunkowania prawne

Zasady działalności i organizacji w zakresie wyceny nieruchomości, a w szczególności zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych regulują następujące przepisy prawne:

± Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 518);

± Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz. 826);

± Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014, poz. 328);

± Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz.U. z 2014, poz. 329.

Wprawdzie przepisy te regulują podstawowe zasady, to jednak zainteresowani tym zawodem powinni poznać też pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami, przede wszystkim dotyczące wyceny nieruchomości i związane z przyszłym wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego:

± Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z dnia 22 września 2004, Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.);

± Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1620);

± Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2014, poz. 266).

Etap 1

Wymagania wstępne

Artykuł 177 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa wymogi, jakie musi spełnić przyszły adept zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
  • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

 


Dalsza część artykułu jest dostępna JEDNORAZOWO po uiszczeniu drobnej opłaty w wysokości 6 PLN.

Po dokonanej płatności proszę wrócić na naszą stronę wybierając odpowiedni odnośnik/link na stronie potwierdzającej zakończenie płatności w systemie PayPal

Dostęp do artykułów jest bezpłatny dla członków naszego Stowarzyszenia - po prostu się zaloguj i przeglądaj artykuły
Wojciech Pastwa

Rzeczoznawca majątkowy