Wycena maszyn i urządzeń.

PROBLEMATYKA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z MASZYNAMI I URZĄDZEŃIAM TRWALE Z NIĄ ZWIĄZANYMI.   Uwarunkowania prawne Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 1997-08-21  (Dz. U. 2014r poz. 518 ze zmianami). Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o :   1)  nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, …

Więcej